Menu

OBRAZOVANJE: Ulaganje u budućnost

FOTO: Dobojski Info | OBRAZOVANJE: Ulaganje u budućnost FOTO: Dobojski Info | OBRAZOVANJE: Ulaganje u budućnost

Slobomir P Univerzitet posluje sredstvima u privatnoj svojini. Osnovan je 21.03.2003. godine zahvaljujući vizionarskom djelu gospodina Slobodana i gospođe Mire Pavlović. Danas kao samostalna visokoškolska ustanova pruža mogućnost pojedincima da pod jednakim uslovima steknu visoko obrazovanje i da se obrazuju tokom čitavog života.

U svom sastavu danas ima šest fakulteta:

Fakultet za ekonomiju i menadžment,
Fakultet za informacione tehnologije,
Poresku akademiju,
Filološki fakultet,
Pravni fakultet i
Akademiju umjetnosti.

Rektor Slobomir P Univerziteta Redovni profesor dr Dušan Regodić, dipl inž.

Rektor Slobomir P Univerziteta
Redovni profesor dr Dušan Regodić, dipl inž.

Univerzitet je počeo sa radom u dva kampusa, u Slobomiru i Doboju, otvarajući vrata studentima Fakulteta za menadžment i Fakulteta za informacione tehnologije. Akademske 2004/2005. godine sa radom su počeli Pravni fakultet, Poreska akademija, Filološki fakultet i Fakultet za dizajn i grafiku. U akademskoj 2005/2006. godini Fakultet za dizajn i grafiku je prerastao u Akademiju umjetnosti sa dva odsjeka: Odsjek za dizajn i grafiku i Odsjek za opštu muzičku pedagogiju, a Pravni fakultet je, pored Opšteg odsjeka, dobio i Odsjek za opštu bezbjednost. U akademskoj 2005/2006. godini su upisani prvi studenti na postdiplomske studije (MBM) na Fakultetu za ekonomiju i menadžment, a od akademske 2007/2008 su otpočele sa magistarskim studije na svim fakultetima i akademijama.

Od akademske 2006/2007. pored četvorogodišnjih, uvedene su i trogodišnje studije, a na Akademiji umjetnosti je počeo sa radom i Odsjek za dramsku i filmsku umjetnost. Akademija umjetnosti je od 2010/2011. godine postala bogatija za još jedan studijski program - Audio-vizuelna umjetnost na filmu i televiziji. Od početka osnivanja koriste se principi integrisanosti, a to je zakonom i prethodnim Statutom Univerziteta u potpunosti ostvareno 2007. godine, kada su svi fakulteti i akademije izgubili pravni subjektivitet i postali organizacione jedinice univerziteta.

Univerzitet teži permanentnom unapređenju održivog razvoja kvaliteta visokog obrazovanja i uključivanju u evropski obrazovni prostor. Kroz ostvarivanje nivoa kvaliteta, koji su opšte prihvaćeni od strane akademske sredine, Slobomir P Univerzitet će nastaviti da zauzima mesto jedne od vodećih obrazovnih institucija u našem okruženju. Misija Univerziteta je omogućavanje najviših akademskih standarda i obezbijeđivanje sticanja naučnih znanja i veština u skladu sa potrebama društva i planiranim nacionalnim održivim razvojem. Misija organizacije je početna stavka; ona definiše zašto Univerzit postoji ili kako se poslovna jedinica uklapa unutar šire korporativne arhitekture.

Imajući u vidu da se društveni, ekonomski i kulturni progres zasniva na razvoju i unapređenju visokog obrazovanja, misija Univerziteta je da omogući najviše akademske standarde i obezbijedi sticanje znanja i vještina u skladu sa potrebama društva i planiranim nacionalnim razvojem. Trajnim opredeljenjem Univerzitet teži permanentnom unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i uključivanju u evropski obrazovni prostor. Kroz ostvarivanje nivoa kvaliteta, koji su opšte prihvaćeni od strane akademske sredine, Univerzitet će nastaviti da zauzima mjesto jedne od vodećih obrazovnih institucija u našem okruženju.

Univerzitet je u postupku javnih konsultacija sa svim zainteresiranim stranama izradio Strategiju razvoja Univerziteta i Strategiju obezbeđenja kvaliteta Univerziteta za period 2019-2024. godine. Strategija razvoja Univerziteta od studija prvog ciklusa do studija trećeg ciklusa ima prioritete na:

 • Pametnom rastu: razvoj Univerziteta zasnovan na znanju i inovacijama;
 • Održivom rastu: promovisanje veće efikasnosti resursa i konkurentnije usluge;
 • Sveobuhvatnom rastu: usavršavanje i njegovanje svih resursa i strategije kvaliteta obrazovanja kadra za potrebe države i društva.

Ključni pokretači razvoja Univerziteta su:

 • Stvaranje vrijednosti od rasta zasnovanog na znanju;
 • Osposobljavanje ljudi sticanjem novih vještina podsticanjem kreativnosti i inovacija.
 • Jačanje obrazovanja je jedan od najefikasnijih načina za borbu protiv nejednakosti i siromaštva.

Cilj Univerziteta je da se do 2020. godine u različitim oblastima postigne istinsko evropsko znanje podržano od nosioca znanja u svijetu i infrastrukture znanja pri čemu svi akteri (nastavnici, studenti, istraživači, institucije i kompanije) imaju koristi od slobodnog protoka ljudi, znanja i tehnologija. U skladu sa misijom i vizijom, strateški ciljevi Univerziteta su:

 • neprekidno sistematsko unapređenje kvaliteta i održivog razvoja visokog obrazovanja na Univerzitetu,
 • poboljšanje kvaliteta studijskih programa,
 • povećanje efikasnosti studija,
 • poboljšanje kvaliteta nastave,
 • poboljšanje procesa studentskog vrednovanja pedagoškog rada nastavnika,
 • poboljšanje kvaliteta i inteziviranje naučno-istraživačkog rada nastavnog osoblja,
 • poboljšanje kvaliteta procesa upravljanja automatizacijom svih radnih i nastavnih procesa rada (primena metode BSC u analizi i upravljanju Univerzitetom),
 • poboljšanje uslova rada i racionalnoj organizaciji svih resursa primjenom elektronskog poslovanja,
 • poboljšanje kvaliteta nenastavne podrške osnovnoj djelatnosti Slobomir P Univerziteta,
 • permanentno optimiziranje broja studenata i nastavnika, organizacije nastave, te obrazovanja u skladu sa savremenim bolonjskim principima,
 • osiguravati brzu i efikasnu „protočnost“ novih ideja, uvođenje naučnog podmlatka i novih projekata,
 • kontinuirano raditi na poboljšanju kvalitetnije međunarodne saradnje, posebno na regionalnom planu,
 • ciljano opremati vlastite laboratorije savremenim informacionim, komunikacionim, muzičkim i drugim naprednim visokim tehnologijama,
 • podržavati razvijanje jake alumni organizacije,
 • podsticati objavljivanje visokostručne i naučne literature,
 • prilagođavanje nastavnih programa evropskim iskustvima i trendovima,
 • razvoj sistema za osiguranje kvaliteta i vrednovanje studentskog rada,
 • jačanje partnerstva s privredom, vladom, nevladinim organizacijama, te civilnim i kulturnim institucijama,
 • povećanje doprinosa akademskom životu Univerziteta i doprinosa lokalnoj I nacionalnoj zajednici.

Univerzitet teži permanentnom unapređenju održivog razvoja kvaliteta visokog obrazovanja i uključivanju u evropski obrazovni prostor. Kroz ostvarivanje nivoa kvaliteta, koji je opšteprihvaćen od strane akademske sredine, Univerzitet će nastaviti da zauzima mjesto jedne od vodećih obrazovnih institucija u našem okruženju.

Banner knjige

Zadaci Slobomir P Univerziteta su:

1. Obrazovanje na prvom ciklusu studijskih programa. Licencirani studijski programi koji se izvode na Univerzitetu su:

 • Ekonomija i menadžment, vrednovan sa 180 i 240 ECTS bodova;
 • Poresko – finansijska analiza, vrednovan sa 180 i 240 ECTS bodova;
 • Informacione tehnologije, vrednovan sa 180 i 240 ECTS bodova;
 • Pravne studije, vrednovan sa 180 i 240 ECTS bodova;
 • Anglistika, vrednovan sa 180 i 240 ECTS bodova;
 • Dizajn i grafika, vrednovan sa 240 ECTS bodova;
 • Muzika, vrednovan sa 240 ECTS bodova;
 • Dramska i filmska umjetnost, vrednovan sa 240 ECTS bodova;
 • Audio-vizuelna umjetnost.

2. Na fakultetima i akademijama Univerziteta izvodi se 7 studijskih programa na studijama II ciklusa:

 • Ekonomija i menadžment – 60 ECTS
 • Poresko-finansijska analiza – 60 ECTS
 • Informacioni sistemi – 60 ECTS
 • Računarske mreže i telekomunikacije – 60 ECTS
 • Pravne studije – 60 ECTS
 • Anglistika – 60 ECTS
 • Grafički dizajn i grafika – 60 ECTS.

Studijski programi su usklađeni sa savremenim svetskim tokovima i stanjem struke, nauke i umetnosti u odgovarajućem obrazovno-naučnom, odnosno umetničko-obrazovnom polju i uporediv je sa sličnim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama, a posebno u okviru evropskog obrazovnog prostora.Od samog početka Univerzitet radi po principima Bolonjske deklaracije. Svi predmeti su jednosemestralni, ispiti se polažu parcijalno putem testova i drugih načina provjere znanja. Primjena evropskog sistema transfera kredita (ECTS), tj. bodovnog sistema, našim studentima omogućava eventualni prelazak na druge visokoškolske ustanove bilo gdje u Evropi, ali i dolazak inostranih studenata na naš Univerzitet.Studijski programi drugog ciklusa akademskih studija su nastavak i nadgradnja studijskog programa datog u okviru četvorogodišnjih osnovnih studija.

Studijski programi su sveobuhvatni i autentični, ali posjeduju potrebnu kompatibilnost sa drugim srodnim studijskim programima. Tako su i formalno i strukturno, kao i u pogledu uslova upisa, trajanja studija, uslova prelaska u narednu godinu, sticanja diplome i načina studiranja usaglasili sa više akreditovanih inostranih programa. Iz namere da studentima pružimo obrazovanje koje je intelektualno zahtevno, a kojim stiču veštine važne za 21. vek, kao i u cilju postizanja međunarodno predstavljenog i konkurentnog statusa i priznanja ekonomskog, društvenog i kulturnog doprinosa gradu i regionu, svoje studijske programe smo, u svim relevantnim kategorijama, usaglasili sa studijskim programima koje nude neki akreditovani svetski univerziteti.

Radi osiguranja vertikalne i horizontalne konzistentnosti studijskih programa, na SPU određeno je pet ključnih ishoda studiranja:

 1. Posjedovanje teorijskog znanja iz referentne oblasti studijskog programa;
 2. Razumevanje i vrednovanje nauč(e)nih spoznaja i stavljanje u korelaciju sa globalnim procesima koji se odvijaju u svetu;
 3. Korišćenje metodoloških pristupa u rešavanj u problemskih situacija;
 4. Primena znanja u praksi;
 5. Ovladavanje tehnikama timskog rada, komuniciranja i drugim praktičnim veštinama.

Slobomir P Univerzitet na dosljedan način primjenjuju prethodno definisane i objavljenje propise koji obuhvataju sve faze studentskog „životnog ciklusa“, od prijema studenata, njihovo napredovanje kroz studije, priznavanje i sertifikaciju diploma. Kriterijumi od kojih se polazi:

 • Selekcija studenata;
 • Upoznatost studenata sa procedurama ocenjivanja;
 • Izvođenje praktične nastave i ugovori sa privrednim subjektima;
 • Priznavanje kvalifikacija stečenih u drugim ustanovama i obrazovnim sistemima;
 • Dodatna edukacija i sertifikacija;
 • Mobilnost studenata.

Slobomir P Univerzitet osigurava da se programi izvode na način kojim se studenti stimulišu da preuzmu aktivnu ulogu u kreiranju procesa učenja, te da se taj pristup odražava na provjeru znanja studenata.

Studenti su uključeni u proces kreiranja procesa učenja na više načina. Kao prvo, studenti imaju slobodu da iskažu svoje mišljenje predmetnom nastavniku kada uoče da je potrebno sugerisati da se neki segmenti (znanja o novim alatima i tehnologijama, novi sertifikati, video sadržaji i sl.) uvrste u pojedini predmet. Na samom predmetnom nastavniku ili na timu stručnog kadra je da te prijedloge razmotri i preduzme korake ukoliko je potrebno.

Svršeni studenti, na primer na Alimni skupovima mogu donijeti značajne informacije o trendovima na tržištu rada jer direktno prezentuju svoja radna mjesta i odgovornosti na skupu, te na taj način predavači na fakultetu, od kojih mnogi nemaju direktno, praktično iskustvo u privredi, mogu prepoznati znanja, vještine i kompetencije koje bi vredelo uvrstiti u nastavni plan i program.

Univerzitet redovno, dva puta godišnje, a po jednom na kraju svakog semestra, sprovodi elektronskim putem vrednovanje kvaliteta studija od strane studenata u kojem je studentima omogućeno da slobodno i anonimno iznesu svoje mišljenje o studijskom programu, službama, svim predmetima koje su slušali u semestru koji ocjenjuju, kao i svim nastavnicima i saradnicima.

Učenje i podučavanje je usmjereno na studenta i ima važnu ulogu u stimulisanju motivacije studenata, njihove autorefleksije i angažmana u procesu učenja. To podrazumijeva pažljivo razmatranje izrade i izvođenja studijskih programa i ocjene ishoda. Provođenje procesa učenja i podučavanja je usmjeren na studenta:

 • poštuje i vodi računa o raznolikosti studenata i njihovih potreba, omogućavajući fleksibilne načine sticanja znanja;
 • razmatra i po potrebi koristi različite načine izvođenja nastave;
 • fleksibilno koristi razne pedagoške metode;
 • redovno vrednuje i prilagođava načine izvođenja nastave i pedagoške metode;
 • stimuliše osjećaj samostalnosti kod učenika, pritom osiguravajući adekvatne smjernice i podršku od strane nastavnog osoblja;
 • promoviše uzajamno poštovanje u odnosu student-profesor;
 • ima odgovarajuće procedure za rješavanje prigovora studenata.

Naši studenti su kreativni, samostalni, energični, srdačni i radoznali. Oni su ti koji predstavljaju duh našeg Univerziteta. Učestvuju u brojnim takmičenjima, sportskim aktivnostima, pokreću brojne kulturne i društvene aktivnosti u okruženju. Jedan broj njih svoje dalje školovanje nastavlja u inostranstvu gdje su veoma cijenjeni. Oni koji se odluče zaposliti, bez poteškoća nalaze zaposlenje. Uglavnom govore jedan ili više stranih jezika. Neki od njih su bili ili još uvijek jesu dio studentskih razmjena. Naši studenti su naš ponos.

Nastavno osoblje i resursi za učenje

Nastavni kadar (ljudski kapital) direktno utiče na kvalitet visokog obrazovanja, a time i na delimične razlike u Visokom obrazovanju između Univerziteta u zemalji i na globalnom nivou.Slobomir P Univerzitet redovno analizira i ima standardizovane procedure za izbor nastavnogkadra. Slobomir P Univerzitet kroz svoje poslovne procese se stalno uvjerava u kompetentnost svog nastavnog osoblja. Primjenjuju pravične i transparentne procese kod zapošljavanja i kod razvoja zaposlenih. Kriterijumi od kojih se polazi na univerzitetu:

 • Postupak i uslovi za izbor nastavnika i saradnika;
 • Sistematsko praćenje, ocenjivanje, selekcija i napredak nastavnog kadra;
 • Permanentna edukacija i i usavršavanje nastavnika i saradnika;
 • Vrednovanje pedagoške sposobnosti nastavnika i saradnika;
 • Uslovi za sticanje akademskog zvanja.

Slobomir P Univerzitet ima odgovarajuća sredstva za aktivnosti u oblasti učenja i podučavanja i ima politiku da su obezbjeđeni adekvatni i lako dostupni resursi za učenje i podrška studentima. Kriterijumi od kojih se polazi:

 • Prostorni kapaciteti;
 • Savremena oprema;
 • Resursi i finansiranje;
 • Razvijanje kompetencija pomoćnog i administrativnog osoblja.

Studentima su na raspolaganju svjetski uslovi studiranja – moderno dizajnirane učionice, informatičke laboratorije, Internet klub, realizovanje nastave putem video konferencijske veze između Slobomira i Doboja, fonetske laboratorije, prostorije za korišćenje sa komfornim sobama, čajnom kuhinjom i internet konekcijom, dvije biblioteke sa komfornim čitaonicama, fitnes sale, restorani i sportski tereni u oba kampusa.

Studentima su na raspolaganju moderno opremljene učionice sa svim potrebnim učilima, restorani, sale sa internet konekcijom, biblioteka i dr. Za studente koji dolaze iz nekih drugih gradova je obezbjeđen smještaj u studentskom domu.

Slobomir P Univerzitet obezbjeđuje prostorne (objekti za praktičnu nastavu, laboratorije i prostorije sa adekvatnom informatičkom opremom), tehničko-tehnološke, bibliotečke (prostor biblioteke, čitaonice, knjige i časopisi) i druge resurse (prostorije za studente, saradnike i nastavnike) potrebne za adekvatnu realizaciju studijskog programa. Ustanova redovno i planski vrši ulaganje u fizičke resurse kao podršku studentima i izvođenju nastave. Resursi su adekvatni za izvođenje studijskih programa svojom funkcionalnošću, starošću, u pogledu ergonomičnosti i dostupnosti.

Univerzitet posjeduje adekvatnu informatičku opremu koja osigurava kvalitetno izvođenje nastave. Univerzitet ima pristup internetu i prostorije dostupne studentima. Za potrebe edukacije budućih inženjera informatike posjeduje licencirane softvere vezane za programske jezike, zaštitu informacionih sistema, elektronsko poslovanje i baze podataka. Univerzitetski informacioni sistem omogućuje prikupljanje, analiziranje i korištenje informacija relevantnih za efikasno upravljanje nastavnim i ostalim aktivnostima koje se provode, kao i redovnu izradu samoanalize o osiguranju kvaliteta. Univerzitet ima biblioteku opremljenu potrebnim brojem bibliotečkih jedinica u štampanom ili elektronskom obliku i prikladan prostor za normalno korišćenje bibliotečkih usluga.

Biblioteka je opremljena udžbenicima, priručnicima, dodatnom udžbeničkom literaturom i elektronskim izvorima, pretežno na jezicima naroda BiH i engleskom jeziku, ali i na drugim jezicima i oni u potpunosti pokrivaju sva nastavna područja. Fond biblioteka se kontinuirano obnavlja i dopunjuje. Literatura potrebna za uspješno praćenje nastave i polaganje ispita dostupna je studentima tokom čitave školske godine. Izbor udžbenika prolazi proceduru verifikacije kod nastavnika, koji odobrava upotrebu udžbenika za pojedinačne predmete.

Međunarodna saradnja i odnosi sa javnošću

Slobomir P Univerzitet je uspostavio saradnju sa velikim brojem univerziteta u bližem i širem okruženju među kojima se izdvaja Northern Illinois University, jedan od najvećih američkih državnih univerziteta, sa kojim je 18. juna 2008. godine potpisan Sporazum o dugoročnom strateškom partnerstvu. Obje institucije su potpisale ovaj sporazum kako bi proširili i unaprijedili svoje obrazovne sisteme, s tim da je partnerstvo obuhvatalo četiri oblasti: razmjenu studenata, nastavu, poslovni aspekt i administraciju. U duhu ovog strateškog partnerstva, Univerzitet iz Sjevernog Ilinoisa je poslao prof. dr Nancy Russo, redovnog profesora i bivšeg šefa Odsjeka na Poslovnom koledžu tog Univerziteta, da bude prorektor za međunarodnu saradnju na Slobomir P Univerzitetu.

Slobomir P Univerzitet utvrđuje politiku komuniciranja s javnošću i razvija komunikacijsku startegiju kojom definira ciljne grupe, oblike komuniciranja sa svakom od ciljnih grupa, kao i način institucionalnih odnosa s javnošću:

 • Univerzitet ima institucionalno organiziran način odnosa s javnošću kroz zaposleno lice za odnose sa javnošću.
 • Univerzitet redovno organizuje konferencije za štampu na kojima prezentira informacije od značaja za javnost.
 • Univerzitet prikuplja i analizira informacije koje o njoj objavljuju mediji (kliping).
 • Univerzitet na organiziran način komunicira s okolinom, a posebno sa svojim akterima: predstavnicima tržišta rada, socijalnim partnerima i zajednicom.
 • Univerzitet na organiziran način prikuplja podatke o razvoju karijera svojih bivših studenata, te ih čini dostupnim javnosti, minimlano putem web stranice.
 • Univerzitet ima organizovanu alumni asocijacije putem koje jača veze sa bivšim studentima i kompanijam u kojim su zaposleni.

Banner siroki

Poštovani budući studenti, studenti i prijatelji Slobomir P Univerziteta,

Menadžment nastoji da se Univerzitet usavršava tako da i dalje budemo čvrsto ugrađeni u evropske vrijednosti institucionalne autonomije, akademske slobode i društvene jednakosti kroz uključenost studenata i nastavnog osoblja, svjesni da je sposobnost implementiranja strategije važnija od same startegije.

Naše strategijske šanse su: organizaciona struktura integrisanog Univerziteta kao model racionalno oragnizovane institucije; regionalno liderstvo u obrazovanju iz društvenih, prirodnih i humanističkih nauka; primjena osnovnih principa Bolonjskog procesa (ciklusi, modularnost, pokretljivost, ECTS); poboljšanje vaspitno-obrazovnog rada i primjena savremenih obrazovnih tehnologija.

Naša Strategija traženja načina prevazilaženja slabosti: ulaganje u obrazovni sistem na Univerzitetu; unapređenje kvaliteta vaspitnog i obrazovnog rada; unapređenje kadrovske strukture.

Prioritetni razvojni ciljevi Univerziteta su: uspješna selekcija budućih studenata i studiranje na svim nivoima školovanja; zapošljavanje kvalitetnog, motivisanog nastavnog i nenastavnog kadra; podsticanje naučne aktivnosti; stvaranje boljih materijalnih pretpostavki za održivi razvoj Univerziteta i podsticanje saradnje sa okruženjem na svim nivoima.

Pozivamo Vas da postanete student na akreditivanom Slobomir P Univerzitetu i da budete dio naše akademske zajednice u Slobomiru tj. u Bijeljini i fakultetima našeg Univerziteta u Doboju. Prema Vašim željama i sklonostima opredijelite se za jedan od četrnaest studijskih programa prvog ciklusa (Osnovne akademske studije) i šest studijskih programa drugog ciklusa (Master akademske studije). Na taj način ćete izabrati pravi put do znanja i fakultetske diplome Vaše buduće profesije.

Dobro došli na Slobomir P Univerzitet

Čitaoci reporteri

Podjelite sa ostalim našim čitaocima ono što svakodnevno vidite, sa čime se susrećete, vaše utiske sa putovanja, neobične sutuacije kojima ste prisustvovali i zabilježili ih svojim foto-aparatom tokom ljetovanja, zimovanja, izleta... Pišite nam na našu email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ostavi komentar

PRAVILA KOMENTARISANJA

Slobodno komentarišite, kritikujte i izrazite svoje mišljenje.

MOLIMO VAS DA PROČITATE SLEDEĆA PRAVILA PRIJE KOMENTARISANJA:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, prijetnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove gradskog portala Dobojski.info. Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu redakcija@dobojski.info

nazad na vrh

Sponzorisani članci

Prev Next
KVOTE ZA TOTENHEM – ZVEZDA: Čista "desetka" na pobjedu u Londonu

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21 čas, gostuju Totenhemu, u 3. kolu Lige šampiona.

Učlani se u AMS RS, budi i TI dio velike evropske porodice automobilista i motociklista

Ljeto je prošlo, jesen je u punom zamahu a vrijeme je da se pripremamo za dolazak zime i zimskih usl...

VIKEND PROMOCIJA U MERIDIANU: Havajska avantura donosi 60, 80 i 100 KM

Ljeto je odavno završeno, ali sjajna kazino promocija na najnovijoj igri Aloha Charm donosi tropsku ...

NOĆ KUPOVINE KOJA SE NE PROPUŠTA (FOTO) (VIDEO)

Po prvi put ove jeseni Centrum u Doboju povodom svog 5. rođendana organizuje veliki Shopping night u...

VIP MONEY BACK: Meridian nagrađuje najvjernije igrače

Za sve redovne, aktivne i lojalne igrače Meridian je spremio novu, atraktivnu kazino promociju, sa m...

PARTIZANOV NAPAD NA KAZAHSTAN: Suma ili Sadik, ko presuđuje Astani?

Fudbaleri Partizana u drugom kolu L grupe Lige Evrope danas od 16.50 časova gostuju Astani.

Maslinijada u Baru slavi nastariju maslinu u Evropi

Turistička organizacija Bar u novembru mjesecu organizuje najpopularniju barsku manifestaciju – Masl...

CRAZY HORSES: Nova dimanzija zabave i dobrog provoda!

Meridian je odlučio dodatno da obogati fantastičnu kazino ponudu i to novom igricom- Crazy Horses.

BLACKJACK VIKEND: Zabavite se i osvojite 200 KM!

Vikend je svima omiljeni dio nedjelje, a Meridian je tu da ove dane učini još zanimljivijim i donese...

CRNO-BIJELA EVROPSKA ODISEJA: Partizan protiv Holanđana traži put dalje

Pred Partizanom su u kvalifikacijama za Ligu Evrope redom padali Konahs, Malatija i Molde, a sad je ...

U MERIDIANU OTVORENA SEZONA LOVA NA BESPLATNE SPINOVE

Sigurno ste više puta u životu krenuli u lov na sreću, ali niste bili sigurni u kom pravcu se treba ...

DOBOJ: Mikrofin promovisao ubrzano odobravanje kredita

U novoj modernizovanoj filijali Mikrofina u Doboju klijenti sada mogu realizovati kredite za 20 minu...

MERIDIANOVA PONUDA O KOJOJ SE PRIČA: ZA NOVE IGRAČE ČAK 300% KAZINO BONUSA

Na sjajne bonuse i promocije, kada je u pitanju Meridianbet, sigurno ste navikli, ali ovako nešto jo...

SJAJNE MERIDIAN KVOTE: Ko predvodi Srbiju preko Argentine do polufinala?

Košarkaši Srbije danas od 13 časova igraju protiv reprezentacije Argentine, u četvrtfinalu Svjetskog...

POSLJEDNJE KOLO PRVE RUNDE: Koga će na Mundobasketu ogrijati sunce sa istoka?

Prva runda Svjetskog prvenstva u Kini ulazi u samu završnicu, a poslije osam utakmica u četvrtak bić...

Malac Genijalac - za djecu koja mijenjaju svijet

Škola Malac Genijalac vas poziva na druženje i besplatne radionice. Dovedite svog malca da zauzme sv...

Kultura i Obrazovanje

DOBOJ: Banjalučani najbolji na smotri folklora

Kulturno-umjetničko društvo /KUD/ "Čajavec" iz Banjaluke pobjednik je Smotre folklora izvođačkih ans...

DOBOJ: (ODIGRANI) Čuvari prirode u Centru za kulturu

Juče je igrana predstava za djecu "Čuvari prirode" u prepunoj sali Centra za kulturu i obrazovanje D...

#CodeLikeITGirl hakaton

Više od 80 djevojaka iz cijele BiH na dvodnevnom hakatonu ponudit će rješenja za aktuelne probleme u...

DOBOJ: Danas smotra folklora izvođačkih ansambala Srpske

U Doboju će danas biti održana Smotra folklora izvođačkih ansambala Republike Srpske "Zlatno kolo". ...

DOBOJ: Promocija učeničkih vještina (VIDEO)

U dobojskoj Ekonomskoj školi danas je organizovana manifestacija pod nazivom „Dan ljepote“. U okviru...

DOBOJ: Osnovci iz Sjenine Rijeke obilježili Međunarodni dan zdrave hrane (FOTO)

Prema kalendaru zdravlja, 16. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan zdrave hrane. Osnovna škola ...

DOBOJ: Obilježen Svjetski dan zdrave hrane u Medicinskoj školi

Svjetski dan zdrave hrane obilježen je u dobojskoj Medicinskoj školi. Obilježavanje ovog datuma orga...

DOBOJSKI INFO NAJAVLJUJE: Poklon predstava za dobojske mališane

Carmeuse Foundation sponzoriše programe namjenjene prvenstveno djeci i mladima, tako je i ova predst...